بیماری سلیاک یک اختلال گوارشی خود ایمنی است که در اثر واکنش غیرطبیعی سیستم ایمنی بدن به «گلوتن» ایجاد می شود. بیماری سلیاک به نام های زیر نیز شناخته می شود:

  • اسپرو
  • اسپرو غیر گرمسیری
  • انتروپاتی حساس به گلوتن